Begeleiding

De ambulante gezinsbegeleiders ondersteunen de ouder(s) in de thuissituatie om zich in de opvoeding te richten op de veiligheid en de ontwikkeling van het kind of de kinderen. Samen met de ouders, het kind en gezinsbegeleider en het netwerk worden afspraken gemaakt over de begeleiding/behandeling en de samenwerking. Hiervoor worden doelen gesteld en een stappenplan gemaakt.

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding voor Vluchtelinggezinnen (IAG-V)

Gezinnen die naar Nederland vluchten hebben –eenmaal in Nederland aangekomen– een behoorlijke klus te klaren. Het integreren zelf vraagt al veel; van het leren van de taal, werk zoeken, de buren leren kennen, tot een passende school voor de kinderen vinden en veel meer. Maar ook het verwerken van wat je hebt meegemaakt en omgaan met het feit dat je huis, haard en vaak ook familie hebt achterlaten, zijn stevige levenstaken.

Sommige gezinnen krijgen daar bovenop nog te maken met moeilijkheden in de opvoeding van de kinderen. Daarbij heeft ieder gezin heeft een eigen verhaal en eigen problematiek en vragen. Juist voor deze gezinnen biedt INARA IAG-V, intensieve ambulante gezinsbegeleiding voor vluchtelinggezinnen.

  • Het doel van IAG-V

Het voornaamste doel van de begeleiding is dat de gezinsleden een nieuw evenwicht vinden met elkaar in een nieuwe samenleving. Wanneer er sprake is van gezinshereniging zal een meer specifiek doel zijn dat de jongere zich verder kan ontwikkelen in de Nederlandse samenleving en daarbij een natuurlijke plaats blijft innemen in het gezin waarmee hij herenigd is. De ouders worden ondersteund om hun ouderrol (opnieuw) in te nemen op een manier die past bij de waarden van de familie, aansluit bij de ontwikkeling van hun kind en de eisen die de Nederlandse maatschappij aan hun burgers stelt.

  • Voor wie is IAG-V bestemd?

IAG-V biedt hulp aan vluchtelinggezinnen met kinderen en/of jongeren tussen 0 en 23 jaar, waarbij na 18 jaar de samenwoningsvereiste van uit de IND geldt. Het gaat om gezinnen waar sprake is van meervoudige of complexe (gezins-)problematiek, en waarbij de ervaren moeilijkheden onder andere gevolg zijn van de migratie. De gezinnen hebben hun perspectief in Nederland liggen.

  • Hoe lang duurt de hulp?

De hulpverlening van IAG-V start intensief en wordt afgestemd met de familie. De duur van de begeleiding varieert, met een gemiddelde looptijd van negen maanden. In overleg met de ouders, de jongere en de gemeente wordt het hulpverleningsplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Zodra de doelen zijn bereikt en ook het netwerk is versterkt, wordt de hulpverlening beëindigd. Blijkt dat naast IAG-V andere ondersteuning nodig is, dan wordt daar in overleg naar gezocht.

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Deze interventie is gericht op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die meerdere en complexe problemen hebben en veelal moeilijk toegankelijk zijn voor hulpverleners. Het hoofddoel van IAG is dat de kinderen thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Dit wordt behaald door de gedragsproblemen van kinderen te verminderen, de opvoedvaardigheden van de ouders te vergroten en het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin. De behandeling duurt gemiddeld vijf à negen maanden, waarin de hulpverlener het gezin een à twee keer per week thuis opzoekt.

Het hoofddoel van IAG is uitgewerkt in drie subdoelen:

  • de gedragsproblemen van het kind/de kinderen zijn verminderd;
  • de ouders ervaren minder opvoedingsbelasting en hun opvoedingsvaardigheden zijn vergroot;
  • het gezin heeft een sociaal netwerk en maakt daar gebruik van.

De Korte Interventie Methode (KIM)

  • Allochtone jeugdigen met gedrag- en psychosociale problemen komen doorgaans pas in een laat stadium terecht in het professionele hulpverleningscircuit. “Kim, de Korte Interventie Methode” is een project om juist in een vroeg stadium, dicht bij huis, hulp te bieden.
  • KIM is ontwikkeld om ouders en kinderen effectief te ondersteunen bij de aanpak van opvoedings- en communicatieproblemen. Het is een laagdrempelige, kortdurende interventie, gericht op communicatieproblemen binnen migrantengezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.