Klachtenregeling

We doen ons uiterste best u een zo goed mogelijke begeleiding en behandeling te bieden. Toch kan het voorkomen dat u over bepaalde onderdelen van uw begeleiding of behandeling niet zo tevreden bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er mogelijk wat aan doen! Daarnaast willen we leren van uw klachten en proberen deze in de toekomst te voorkomen. Uw klacht is aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan zodat bepaalde zaken opnieuw bekeken of bijgesteld kunnen worden. Ons doel is u en uw klacht serieus te nemen. Uw klacht kan bijdragen aan verbetering van de hulp en zorg.

Wanneer dient u een klacht in?

Als u ontevreden bent of kritiek heeft op zaken binnen INARA probeert u samen met uw hulpverlener het probleem op te lossen, bijvoorbeeld met de gezinsbegeleider of behandelaar. Als u dat niet wilt of het lukt niet er samen uit te komen, dan kunt u ook contact opnemen met de betreffende manager of gedragswetenschapper. Als u dat niet wilt of het lukt niet samen met hen het probleem op te lossen, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie van INARA. Deze commissie uit twee onafhankelijke leden. Dat wil zeggen dat zij niet in dienst zijn van INARA. Een derde lid is wel in wel in dienst van INARA. De leden van de Klachtencommissie zullen uw klacht zorgvuldig behandelen. Zij hebben een plicht tot geheimhouding.

Hoe werkt de Klachtencommissie?

  • U dient schriftelijk een klacht in bij de Klachtencommissie van INARA, door gebruik te maken van het klachtenformulier op onze website. Mocht u geen toegang hebben tot internet kunt u een klachtbrief schrijven aan: INARA, ter attentie van de Klachtencommissie, Heilig Hartplein 39, 4702 RE Roosendaal.
  • Binnen 7 werkdagen ontvangt u een bevestiging van ontvangst en bericht of uw klacht in behandeling wordt genomen.
  • De secretaris van de Klachtencommissie spreekt met u de aard van de klacht door en onderzoekt of een bemiddelingsgesprek mogelijk is.
  • Indien een bemiddelingsgesprek wenselijk is, zal de secretaris van de Klachtencommissie, in overleg met u, daarvoor een voorstel doen. In overleg met u wordt ook besloten wie bij het bemiddelingsgesprek aanwezig is. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Zowel u als de Klachtencommissie krijgen daar een afschrift van. Is dit bemiddelingsgesprek naar uw tevredenheid verlopen, dan wordt de klacht niet verder door de Klachtencommissie behandeld en is daarmee de klachtenprocedure afgesloten.
  • Is een bemiddelingsgesprek niet wenselijk of is een bemiddelingsgesprek niet naar uw tevredenheid verlopen, dan zal de Klachtencommissie uw klacht verder in behandeling nemen. Uzelf en degene over wie u de klacht heeft ingediend zullen door de Klachtencommissie gehoord worden tijdens een (indien mogelijk) gezamenlijke zitting.
  • Na deze zitting brengt de Klachtencommissie de klager, degene over wie is geklaagd en de directie van INARA schriftelijk op de hoogte van haar oordeel over de gegrondheid van uw klacht en de eventuele adviezen van de Klachtencommissie.
  • De directie laat binnen vier weken schriftelijk aan u weten of hij het oordeel van de Klachtencommissie deelt en welke maatregelen hij/zij zal nemen. Daarmee is de klachtenprocedure tot een einde gekomen.

Wanneer u na de behandeling van uw klacht door de directie van INARA niet tevreden bent, dan kunt u de klacht neerleggen bij het Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

INARA-Jeugdhulp is geregistreerd bij Klachtenportaal Zorg onder het I.D. nummer:  10024

Vertrouwenspersoon

U kunt zich bij het indienen van een klacht laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon. Dit kan iemand zijn uit uw eigen omgeving, maar u kunt ook ondersteund worden door een onafhankelijke vertrouwenspersoon via het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is bereikbaar via:

  • Landelijk telefoonnummer: 0800 555 100, e-mail: info@akj.nl, chatruimte via de website: www.akj.nl.

Meer weten? Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris van de Klachtencommissie via:

– Post: Heilig Hartplein 39, 4702 RE Roosendaal

– Telefoon: 06-31234440

– E-mail: klachten@inara-jeugdhulp.nl