Visie en missie

Visie

Ieder mens is uniek en daarom ook zo bijzonder. Eigen leef- en woonomgeving, de eigen ontwikkeling, normen en waarden, culturele achtergrond, wel of geen beperking, ieder heeft zijn eigen verhaal. INARA is in het bijzonder geïnteresseerd in het verhaal van mensen met een migratieachtergrond en hun gezinssysteem. Wij hechten dan ook veel waarde aan een respectvolle bejegening, de normen, waarden en de culturele verschillen. Als professionele organisatie vinden we het belangrijk de taal van onze cliënten te kunnen spreken voor optimale samenwerking.

Missie

INARA streeft ernaar binnen haar zorgvisie dat de cliënt eigen regie en zelfstandigheid behoudt en handhaaft om zijn/haar maatschappelijke positie te versterken. Voor jeugdigen betekent dit dat zij bij hun ouders kunnen blijven wonen. Als er behoefte is aan professionele ondersteuning van INARA, dan wordt er met het gezin samen toegewerkt naar een gezonde leef- en woonklimaat, waarbij de kinderen zich verder kunnen ontwikkelen. INARA zal door middel van begeleiding c.q. behandeling de eventuele dreiging tot uithuisplaatsing van kinderen proberen te voorkomen en kind en gezin nader in hun rol versterken.