Diagnostiek

Is er sprake van een specifieke onderzoeksvraag, dan kan die gesteld worden en zal er gekeken worden wat passende diagnostiek is. Hierbij is het wel van belang te weten dat diagnostiek altijd gekoppeld zal worden aan een behandel- en/of begeleidingstraject

Een psychodiagnostisch onderzoek is een manier van onderzoek om na te gaan hoe je in elkaar zit, wat je sterke en minder sterke punten zijn op het gebied van intelligentie, persoonlijk functioneren, sociaal functioneren. Het bestaat uit verschillende gesprekken en de afname van vragenlijsten en ander onderzoeksmateriaal.

Het doel van een psychodiagnostisch onderzoek is dan ook om meer zicht te krijgen op je klachten en/of problemen, vaak in samenhang met inzicht in hoe je in elkaar zit. Na een psychodiagnostisch onderzoek hebben we meer zicht op je problematiek, je sterke kanten en kwetsbaarheden, waardoor we je behandeling meer kunnen toespitsen op wat jij in jouw situatie nodig hebt.

In een persoonlijkheidsonderzoek gaat het om het inventariseren van persoonlijke eigenschappen en kenmerken. Op basis hiervan kunnen wij een uitspraak doen over jouw sterke en minder sterke kanten en daarmee over jouw psychische belastbaarheid. Het is belangrijk te weten hoeveel druk je aan kunt en wat de gevolgen kunnen zijn van een te hoge mate van stress voor jouw psychisch evenwicht. Met een psychologisch onderzoek is het vaak mogelijk jouw problemen en jouw manier van omgaan met spanningen te onderscheiden. Daarnaast proberen wij na te gaan op welke manier jouw persoonlijke levensloop het huidig functioneren beïnvloedt.

In een intelligentie of capaciteiten onderzoek meten wij met behulp van een capaciteitentest (ook wel intelligentietest genoemd) het niveau van jouw functioneren. Daarnaast brengen wij de sterke en minder sterke kanten van jouw denkvermogen in kaart.