Privacyregeling

Dit is het privacy statement van INARA, gevestigd te Heilig Hartplein 39, 4702 RE Roosendaal.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of het intake- of behandelgesprek. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). INARA is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. INARA streeft ernaar om de privacy van haar klanten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, over verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverlener(s) of personeelsfunctionaris.

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door INARA verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
  • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
  • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
  • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
  • Om u te informeren over nieuwe producten en / of diensten van INARA;
  • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
  • Het doen van klanttevredenheidsonderzoeken;
  • Het verbeteren van de website en de dienstverlening van het INARA;
  • Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven en afspraak-herinneringen per e-mail;
  • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
  • Het behandelen van geschillen en het uitvoeren van de accountantscontrole

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a Avg)
  • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b Avg)
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c Avg)
  • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d Avg)
  • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e Avg)
  • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van INARA of van een derde (artikel 6 lid 1sub f Avg)

Uitleg gerechtvaardigde belangen
Voor de hiervoor als genummerde doeleinden beroept INARA zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Deze zijn voor INARA in die volgende gevallen gelegen:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van INARA;
  • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n) (bijv. gastenwifi);
  • Fraudepreventie (controle op de logging informatiesystemen; ECD; Internetverkeer enz.);
  • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
  • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
  • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek;

U kunt zich tegen deze verwerking verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dit recht vindt u verderop in dit statement.

BewaartermijnINARA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Beveiliging van uw persoonsgegevensINARA zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie (beveiligd mailverkeer) en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens INARA toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. INARA verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Inzagerecht
U heeft het recht de door INARA verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen / verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens.

Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft en voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt, de datum waarop u de kopie afgeeft.
De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.